Sermon: Parashat Mispatim, Dvar: Israel 2021

SERMON Parashat Mishpatim 2021-16 March 2021, Israel 2021 Dvar