Sermon: Parashat Va’era – MLK 2021

SERMON Parashat Va'era MLK 2021 The Hate of Pharaoh