Kol HaHeshamah (2017) – Joey Weisenberg and the Hadar Ensemble