Machar – Naomi Shemer

Ha’Carmelim – live, France, 1967